Over de Actie-agenda

Een groot deel van de vakantieparken in Nederland doet het goed en lijkt ook in de toekomst mee te kunnen met de veranderende vraag van consumenten. Deze parken moeten gestimuleerd worden om verder te excelleren. Andere parken staan er echter minder gunstig voor en kunnen de concurrentiestrijd maar moeilijk bijbenen. Maatschappelijke organisaties en overheden maken zich soms zorgen over het perspectief voor deze parken en de mensen die op deze parken wonen.

De praktijk leert dat het vaak gaat om veelzijdige en complexe problematiek. Zo zijn er criminelen die hun heil zoeken op een vakantiepark als ‘onzichtbare’ plek en arbeidsmigranten die daar door hun werkgever worden gehuisvest. Verder zijn vakantieparken populair onder mensen die op zoek zijn naar rust en willen wonen in een groene omgeving. Maar er zijn ook kwetsbare gezinnen, bijvoorbeeld met schulden, die geen andere huisvesting kunnen krijgen en dakloos worden. Voor hen is het vakantiepark een laatste toevluchtsoord.

Veel invalshoeken spelen een rol bij de afwegingen rondom de aanpak van vakantieparken: toeristische, economische en veiligheidsaspecten, alsook sociaal-maatschappelijke en bewoningsaspecten. Om dit vraagstuk effectief aan te kunnen vliegen is een goede samenwerking tussen de verschillende overheden en partners van belang. Met de Actie-agenda Vakantieparken wordt gekeken naar de kansen die deze parken bieden voor bijvoorbeeld de regionale economie en het functioneren van de woningmarkt, maar ook naar de uitwassen en ernstige problematiek waar vakantieparken soms mee te maken hebben.

Deze Actie-agenda is tot stand gekomen in samenwerking tussen verschillende overheden (Rijk, provincies, gemeenten), VNG en hun partners in het veld, zoals HISWA-RECRON, GGD GHOR NL, Leger des Heils, Federatie Opvang (nu Valente) en het Landelijk Informatie en Expertisecentrum (LIEC). Daarnaast is door verschillende andere organisaties inbreng geleverd.

De Actie-agenda is ingericht langs 5 hoofdlijnen:

 1. Kennis en ervaring borgen, delen en gebruiken om beleid door te ontwikkelen.
  Beschikbare kennis wordt actief gedeeld en bij de ontwikkeling van nieuwe instrumenten staat kennisdeling prominent op de agenda.
 2. Volle gereedschapskist.
  Het bestaande instrumentarium voor overheden wordt in kaart gebracht en daar waar knelpunten in wet- en regelgeving zich voordoen wordt actief gezocht naar oplossingen en aanvullingen.
 3. Parken en mensen in beeld.
  Gemeenten kunnen op verschillende niveaus onderzoek doen naar de huidige situatie op parken om een beter beeld te krijgen van het recreatieperspectief en van de mensen die daar verblijven.
 4. Ontwikkelen integraal beleid binnen en tussen gemeenten.
  Op basis van de inventarisatie wordt er door gemeenten in regionale afstemming een integrale visie op vakantieparken opgesteld. Daarbij is aandacht voor de verschillende beleidsmatige invalshoeken, het opdrachtgeverschap richting de uitvoerende diensten en maatwerk voor parken en mensen die daar verblijven.
 5. Praktijk versterken.
  De uitvoering van het beleid en handhaving, wordt versterkt. Tevens wordt ingezet op het ondersteunen van recreatief ondernemerschap.

Doelen en ambities

Florerende vakantieparken bieden een vruchtbare basis voor de regionale economie. Slecht functionerende vakantieparken kunnen daarentegen de aantrekkelijkheid van de sector, het sociale leefklimaat van mensen en de ruimtelijke kwaliteit van de regio bedreigen. Daarom is een integrale aanpak nodig. Dat leidt tot een meervoudige doelstelling voor deze Actie-agenda.

De Actie-agenda streeft naar:

 1. Een economisch levensvatbare verblijfsrecreatiesector;
 2. Een sector die alleen daar waar het nodig en verantwoord is, wordt ingezet als aanvulling op de woningmarkt;
 3. Een sector die geen ruimte biedt voor uitbuiting of het uit het zicht raken van kwetsbare mensen;
 4. Veilige vakantieparken met bonafide ondernemers waarbij situaties van overlast, criminaliteit en andere ondermijnende activiteiten worden voorkomen en beëindigd;
 5. Een sector die op het gebied van de ruimtelijke ordening op passende wijze door de verschillende overheidslagen wordt gefaciliteerd.